אחריות ואבטחת מידע

אחראים לשקט שלך

אחריות

פועלים באינטרנט ובסלולר באחריות
אחראים לשקט שלך

בנק הפועלים מעניק לך אחריות על פעילותך במסגרת פועלים לאינטרנט לעסקים ובאפליקציית הסלולר. האחריות חלה  במקרה שבו צד שלישי שאינו רשאי לפעול בחשבונך, הוציא מחשבונך העסקי כספים דרך האינטרנט או הסלולר, ללא ידיעה, הסכמה, הרשאה ו/או  שיתוף שלך ו/או של מי מהמורשים על ידך, רק בתנאי שפרטי ההזדהות שלך ו/או של מי מהמורשים על ידך לכניסה לאתר הבנק ולאפליקציות לא הוצגו בכתב או בתמונה, או בכל דרך אחרת המאפשרת לצד שלישי שאינו רשאי לפעול בחשבונך לצפות בהם ("באחריות").

במסגרת האחריות  הבנק מתחייב לזכות את חשבונך העסקי בסכום זהה לכספים שנמשכו ממנו, ובלבד שתודיע לבנק  על האירוע מיד עם היוודע לך אודותיו באמצעות מילוי טופס הצהרה בסניף, ולא יותר מ-14 יום ממועד הוצאת הכספים. כמו כן, עליך לסייע לבנק לאתר את מבצע הפעולה ולהגיע לחקר האמת בכל דרך שתידרש, כולל פנייה לרשויות המוסמכות.

ההחזר יתבצע בתוך 60 יום מיום  החתימה על כתב ההצהרה בסניף, בכפוף לתנאיו ובלבד שלא יתעורר חשד סביר לגבי אמינותו.

לתשומת לבך:

  • הבנק אינו אחראי להוצאת כספים מחשבונך העסקי על ידי גורם הקשור לעסק או מי מטעמו (עובד, יועץ, ספק, נותן שירות וכיוצא באלה).
  • הזיכוי הוא על תנאי, עד להשלמת החקירה שיערוך הבנק. בנק הפועלים זכאי לשוב ולחייב את חשבונך העסקי בסכום שזוכה, אם יתברר בסיום החקירה שלא התקיימו התנאים שפורטו כאן להחזרת הכספים.

בנק הפועלים ממשיך לשפר את השירות הניתן ב"פועלים באינטרנט לעסקים" ובאפליקציות, כדי לאפשר לך פעילות נוחה ובטוחה בחשבונך באמצעות האינטרנט והסלולר.

בברכה,
בנק הפועלים.

WPS1