גם חוסכים בחשמל וגם מייעלים את העסק
גם חוסכים בחשמל וגם מייעלים את העסק

הלוואה להתייעלות אנרגטית

הלוואה להתייעלות אנרגטית

 

הלוואה בערבות המדינה - גם חוסכים בחשמל וגם מייעלים את העסק


בנק הפועלים הוא בין הזוכים במכרז של מדינת ישראל להפעלת קרן לעסקים בערבות המדינה, המיועדת למימון השקעה בפרוייקטי התייעלות אנרגטית בקרב צרכני חשמל גדולים יחסית בישראל. הקרן תובטח באופן חלקי על ידי פיקדון / ערבות שתעמיד המדינה.
גובה ערבות המדינה – 75% מסכום הלוואה ראשונה לעסק ו- 70% מסכום ההלוואה השנייה ואילך.

בהלוואות להטמעת טכנולוגיה ישראלית חדשנית, אשר בה שיעור עלות הרכיבים המרכיבים את הטכנולוגיה החדשנית הישראלית מסך עלות הפרויקט הינו 75% ומעלה, שיעור ערבות המדינה מההלוואה יעמוד על 85%.

תשובות לשאלות נפוצות

זכאים להלוואה בתי עסק העונים על הקריטריונים הבאים:
 1. עסק מאוגד בישראל, בעל ותק פעילות של 3 שנים לפחות.
 2. העסק אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית.
 3. לא קיים חוב בפיגור, פגום, החשבון שלו אינו מעוקל או מוגבל והעסק ובעלי המניות בו אינם נמצאים בהליכים משפטיים כגון כינוס, פירוק וכו'.
 1. הפרויקט הנו בעל מאפייני התייעלות אנרגטית , כגון: שדרוג מערכות מיזוג אוויר וחימום מים, שדרוג מערכות מנועים, שדרוג או שיפוץ מערכות משאבות, שדרוג מערכות מדחסים, שדרוג מערכות תאורת פנים וחוץ ומערכות בקרה וניטור למיזוג ו/או תאורת פנים.
 2. הפרויקט אינו הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
 3. הפרויקט מיועד ללקוחות שיכולים להראות הפחתה מינימאלית של צריכת חשמל בהיקף של 200,000 קוט"ש עבור כל שנה ללקוח (חסכון של כ- 100,000 ₪ לשנה).
 4. הון עצמי של הלווה במימון הפרויקט- לפחות 15% מסך העלות עפ"י התכנית המאושרת.
 1. סכום ההלוואה - הנמוך מבין 85% מסכום ההשקעה ו- 20% מהמחזור העסקי בשנה האחרונה.
 2. תקופת האשראי המקסימלית - 7 שנים.
 3. תקופת גרייס מקסימלית - 6 חודשים.
 4. סכום ההלוואה שקלי במסלול ריבית פריים + 1% שנתי.
 5. בגין כל הלוואה שתועמד, יעביר הבנק עמלה בשיעור 0.2% מקרן ההלוואה לטובת חשבון פיקדון המדינה, וזאת בגין הקצאת בטוחה, העמלה תיגבה מחשבון הלקוח.
לשם הגנה על החשיפה בהלוואות הנערבות רשאי הבנק לקבל מהלווה בטחונות.
לפירוט הביטחונות – יש לפנות לבנקאי העסקי או למנהל קשרי הלקוחות שלכם.
1. יש לפנות לגוף המרכז את הקרן במשרד האוצר, בבקשה לקבלת הלוואה במסגרת הקרן.
2 . בית עסק שיעמוד בתנאי הסף הראשוניים - בקשתו תועבר לבודק המקצועי (נבחר וממומן ע"י המדינה), שיכין חוות דעת מקצועית בדבר בקשת ההלוואה - בהתאם למידע, מסמכים מצורפים, וממצאי ביקור אצל מגיש הבקשה.

3 . הבודק המקצועי יעביר את חוות הדעת שגיבש לוועדה הבין משרדית תוך 45 ימים מיום קליטת הבקשה מהגוף המרכז.

4 . במידה והוועדה הבין משרדית החליטה להמליץ על אישור הבקשה, הוועדה תקבע על סמך המלצת הבודק המקצועי, את המתודולוגיה למדידת ההתייעלות או החיסכון, ואת דרך חישובם לאחר השלמת הפרויקט וסיום ההתקנה.

5 . הגוף המרכז יעביר את בקשת האשראי לבנק בצירוף מסמכי בקשת האשראי, חוות הדעת של הבודק המקצועי וחוות הדעת של הוועדה הבין משרדית.

6 . הבנק יבצע בדיקה של בקשת ההלוואה, ויקבל החלטה בקשר לבקשת הלווה תוך 15 ימי עסקים לכל היותר.

7 . הבנק יהיה מוסמך לאשר או לדחות את הבקשה למתן ההלוואה, לאמץ את המלצת הבודק המקצועי והוועדה הבין משרדית, ולקבוע את גובה ההלוואה ותנאיה בהתחשב, בין היתר, בהמלצתם של הבודק המקצועי והוועדה הבין משרדית, באופי הפרויקט והתאמתו להשגת היעד לצמצום צריכת החשמל, וביכולתו לעמוד בהחזר ההלוואה.

8 . הבנק יעביר את החלטתו בקשר לבקשת ההלוואה ליו"ר הוועדה הבין-משרדית באמצעות פנייה לגוף המרכז את הקרן במשרד האוצר, ובצירוף הוראת הביצוע שנחתמה בוועדת האשראי ככל שאושרה ההלוואה.
 

לפרטים נוספים יש לפנות למנהל קשרי הלקוחות שלכם בחטיבה העסקית.

 

חשוב לדעת

 • המוצרים והשירותים המתוארים לעיל מיועדים ללקוחות החטיבה העסקית בבנק הפועלים.
 • מתן אשראי, סכומו ותנאיו כפופים לאישור הבנק. האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.