FX Global Code
FX Global Code

 

גילוי ביחס לפעילות הבנק בנגזרי מט"ח שאינם נסחרים בבורסה (OTC)

 

גילוי זה נועד לספק הבהרות לגבי פעילות בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") בנגזרי מט"ח שאינם נסחרים בבורסה (OTC) ("נגזרי מט"ח"). 
האמור להלן מהווה מידע לצרכי הסבר וגילוי כללי בלבד ואינו מהווה את מסמכי ההתקשרות בין הבנק ללקוחותיו. במקרה של סתירה בין האמור להלן לבין מסמכים שהלקוח יחתום ו/או חתם מול הבנק, יגבר האמור במסמכים הנ"ל על האמור בגילוי זה. 



עשיית שוק

הבנק פועל כעושה שוק במגוון נגזרי מט"ח, לרבות עסקאות ספוט ופורוורד במטבעות ואופציות על שערי חליפין. מעצם פעילותו כעושה שוק, במסגרת ניהול הפוזיציה, הבנק עשוי לבצע עסקאות לפני או במקביל לקשירת עסקאות עם לקוחותיו, לצורך ניהול סיכוני שוק, סיכוני אשראי וסיכוני נזילות. בהתאם לאופי פעילות הבנק כעושה שוק, עשויה להיגזר השפעה על המחירים שהבנק מציע ללקוחותיו ועל רמות הנזילות הנדרשות למילוי בקשות לביצוע עסקאות. עם זאת, הבנק מבצע מאמצים על מנת לצמצם ככל הניתן את השפעת פעולות אלה על תנאי השוק והמחירים בו.  


פעילות כצד נגדי (principal)

הבנק פועל כצד הנגדי (principal) בעסקאות בנגזרי מט"ח  (ואינו משמש כמתווך, או כברוקר עבור הלקוח.


קביעת מחיר העסקה

מחיר העסקה שיצוטט ללקוח ייקבע על ידי הבנק, לפי שיקול דעתו ולא יהיה זהה בהכרח למחיר עסקת גידור שהבנק יבצע עם אחר. 
אלא אם נאמר אחרת, מחיר העסקה הינו מחיר סופי וספציפי עבור הלקוח הכולל מרווח, המשקלל גורמים רלבנטיים לתמחור לפי שיקול דעתו של הבנק. בקביעת מחיר העסקה הבנק עשוי להביא בחשבון, בין היתר, שיקולים כמו  סוג, מורכבות, גודל, כיוון  העסקה, תנאי השוק בעת קביעת מחיר העסקה, מידת נזילות, נכס הבסיס, מאפייני הלקוח ועלויות נוספות (למשל, עלויות מימון, עלויות הקצאת הון ועלויות הנובעות מדרישות רגולטוריות). לפיכך הבנק אינו מתחייב להציע מחירים זהים לכלל לקוחותיו ועשויים להיות מצוטטים מחירים שונים במקרים שונים או ללקוחות שונים.


ביצוע עסקאות

הבנק פועל על מנת לבצע את בקשות לקוחותיו לקשירת עסקה באופן מקצועי והוגן. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל או לדחות בקשת ביצוע עסקה שהועברה אליו, באופן מלא או חלקי. במסגרת שיקול דעתו רשאי הבנק להביא בחשבון, בין היתר, את יכולת הבנק לגדר את הסיכונים הנוצרים לו מקשירת עסקה חדשה או הפוכה לעסקה קיימת או מסיום מוקדם של עסקה, את עלות ניהול הסיכונים או הגידור, את מידת נזילות העסקה או נכס הבסיס, וכן את סוג, מורכבות, גודל ומספר העסקאות. לא ניתן להבטיח כי הבנק יוכל לבצע את בקשת הלקוח בדיוק בתנאי הבקשה. יחד עם זאת, הבנק עושה מאמצים על מנת לבצע את העסקה באופן מלא. 
בנוסף, לגבי עסקאות הנקשרות באמצעות מערכת מסחר אלקטרונית, הבנק מפעיל מנגנון אוטומטי "מבט אחרון" (Last Look) להגנה דו-צדדית וסימטרית, על הבנק ועל הלקוח, מפני תזוזות בשוק, כך שעסקה לא תיקשר במקרה של תזוזת שוק בין מועד הציטוט שניתן במערכת ע"י הבנק עד למועד השלמת העסקה בפועל. 
לאחר ביצוע עסקה הבנק ישלח ללקוח אישור לקיום עסקה שבוצעה. אישור העסקה יכלול את סכום העסקה ואת הפרטים הרלוונטיים לעסקה.


גידור מוקדם

במסגרת ניהול הסיכונים הכולל של הבנק ופעילות עשיית השוק יתכן והבנק יבצע פעולות גידור מוקדם. בעת ביצוע הגידור יביא הבנק בחשבון את תנאי השוק הקיימים ואת גודל ואופי העסקה כמו גם את טובת הלקוח. כאשר הלקוח מספק לבנק מידע ספציפי לצורך קבלת מחיר או מבקש מהבנק לקשור איתו עסקה, מידע זה, יחד עם כל המידע האחר הזמין לבנק, עשוי לשמש את הבנק, בכפוף להוראות הדין, עבור פעילות המסחר, עשיית השוק וניהול הסיכונים שלו, כולל פעילויות גידור וגידור מוקדם. עסקת גידור עשויה להתבצע במחיר שונה ממחיר העסקה שמבצע הבנק מול הלקוח.


שימוש במידע

הבנק נוקט במדיניות שמירה על סודיות ואבטחת המידע של לקוחותיו ועסקאותיהם, לרבות בעת העברת מידע בין יחידות בתוך הבנק, ככל שנדרש לצורך בחינה וטיפול בעסקאות הרלבנטיות. 
כן יצוין, שהבנק עשוי למסור מידע לגבי לקוחותיו ולגבי עסקאותיהם לרשויות שונות, עפ"י דין.


לצפיה בהצהרת מחויבות לקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח>>